Katalog Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

GDPR

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochranu osobných údajov považujeme za dôležitú a nevyhnutnú súčásť našich systémov a procesov. V súlade s nariadením Europského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o volnom pohybe týchto údajov (ďalej tiež „GDPR“) a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) predkladáme nasledujúce prehlásenie.

Prevádzkovateľ

Apollo store, s.r.o., so sídlom v Považskej Bystrici, Robotnícka 7, IČ: 36 491 331, zastúpená Dušanom

Maternou, predsedou predstavenstva.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 15502/R

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

E-mail: info@apollostore.sk
Poštová adresa: Vodičkova 682/20, Praha 1, PSČ: 110 00

Spracovanie osobných údajov

Účel spracovania osobných údajov

Ponúkanie obchodu a služieb na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby podľa č. 6 odst. 1 písmena a) GDPR.

Zoznam osobných údajov

Nasledujúce osobné údaje môžu byť s Vašim súhlasom spracovávané na účely ponuky obchodu a služieb alebo za účelom zasielania noviniek:

  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonným ani zmluvným požiadavkom nutným pre uzatvorenie zmluvy. Osobné údaje sú poskytnuté úplne dobrovolne na základe súhlasu a tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k profilovaniu na základe automatizovaného spracovania. Spracovanie však môže byť manuálne, popr. automatizované.

Vaše osobné údaje nie sú zasielané mimo EU.

Doba uloženia Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na dobu 80 rokov, pokiaľ nie je u nižšie uvedeného súhlasu uvedené inak.

Zdroje pre získanie osobných údajov

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom e-mailového newsletteru. Osobné údaje môžu byť získané aj mimo vyššie uvedené zdroje, predovšetkým prostredníctvom obchodnej činnosti pracovníkov Prevádzkovateľa. Osobné dáta sú vždy získavané iba so súhlasom subjektu dát.

Spracovanie osobných údajov uvedených vo formulári „Odber noviniek – newsletter“

Odoslaním formulára „Novinky“ ste vyjadril súhlas s tým, že naša spoločnosť Vás môže kontaktovať a informovať o našich produktoch a službách, popr. ďalších udalostiach v spoločnosti Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailových správ. Tento súhlas ste udelili na dobu 80 rokov a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu môžete ľahko vykonať kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásiť z odberu newsletteru“, který nájdete na konci každého e-mailu s novinkami. Zmenu alebo odvolanie súhlasu môžete vykonať pomocou kontaktovania emailovej adresy info@apollostore.sk

Spracovávané osobné údaje:

  • E-mailová adresa
  • Meno

Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Kedykoľvek môžete odvolať skôr udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely ponuky obchodu a služieb. Odvolanie možno vykonať prostredníctvom kontaktného emailu info@apollostore.sk

Odvolaním súhlasu nie je dotknuté právo na spracovanie Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právo požadovať informácie a prístup ku spracovaniu osobných údajov

Môžete požiadať o informáciu, či dochádza ku spracovaniu Vašich osobných údajov. Požiadať o informáciu a prístup ku spracovaniu Vašich osobných údajov môžete prostredníctvom kontaktného emailu info@apollostore.sk

Právo na výmaz

Môžete požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, kedy je našou povinnosťou takto učiniť bez zbytočných odkladov. Právo na výmaz Vám však môžeme odmietnuť podľa zákonných dôvodov a to buď v prípade, kedy osobné údaje potrebujeme k plneniu zmluvy, alebo nás k ich uchovaniu zaväzuje právnej povinnosti či oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Požiadať o výmaz Vašich osobných údajov môžete prostredníctvom kontaktného emailu info@apollostore.sk

Právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov

Môžete požiadať o opravu, popr. doplnenie Vašich osobných údajov Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného emailu info@apollostore.sk

Právo na obmedzenie spracovania

Môžete požiadať Prevádzkovateľa o ukončenie spracovávania osobných údajov prostredníctvom kontaktného emailu info@apollostore.sk

Právo na prenositeľnosť údajov

Môžete požiadať o Vaše osobné údaje vo formáte potrebnom pre ďalšie automatizované spracovanie. Požiadať o súbor s Vašimi osobnými údajmi môžete prostredníctvom kontaktného emailu info@apollostore.sk