Katalog Informácie o webe

Informácie o webe

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.apollostore.sk je spoločnosť Apollo store s.r.o., Považská Bystrica, Robotnícka 7, 017 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne oddielu Sro, vložka č. 15502/R, IČ: 36491331, DIČ: SK2021792597, ktorá je v súlade so zák. č. 618/2003 Zb., autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva k celému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach www.apollostore.sk, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľov pri používaní týchto stránok sa riadi týmito Pravidlami. Tieto Pravidla sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len "Užívatelia"). Užívateľ vyjadrí súhlas s týmito Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Prevádzkovateľa.

Zverejnenie akýchkoľvek údajovči informácií na stránkach www.apollostore.sk, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.

Ochrana údajov

Zhromažďované informácie a ich využitie

Prístup na stránky www.apollostore.sk môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov Užívatelia v zmysle zák. č. 18/2018, o ochrane osobných údajov a prípadne aj iných zákonov, v platnom znení. V takom prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Predávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto spoločnosti, pokiaľ sú k tomu oprávnené, môžu zaobchádzať s osobnými údajmi Užívateľa, pričom s týmito informáciami pracujú len pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť k inému účelu. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neposkytuje osobné údaje tretím stranám.

Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo predať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplneniu právnych predpisov, k ochrane integrity siete, k splneniu požiadavky Užívateľa alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.

Pokiaľ si Užívateľ praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ má, môže ho o to požiadať na emailovej adrese info@apollostore.sk.

Kódy tretích strán

Na tomto webe používame kódy od spoločnosti Google, ktoré nám pomáhajú analyzovať chovanie návštevníkov webu.

Google Analytics

Tieto stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanou spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu užívania tejto stránky ich užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookies o užívanie stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch.

Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o ich aktivite, určených pre ich prevádzkovateľov, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spojovať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak urobíte, nebudete schopný plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovávaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Detailné informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na http://www.google.com/intl/sk/privacy/privacy-policy.html.

Pokiaľ chcete zabrániť sledovaniu, môžete nainštalovať doplnok do vášho webového prehliadača (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

Webové stránky www.apollostore.sk využívajú súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom PC, tablete alebo smartphone. Niektoré z týchto súborov sú nevyhnutné pre optimálne fungovanie stránok, iné nám pomáhajú webové stránky analyzovať alebo nám umožňujú zaistiť lepší užívateľský zážitok (zapamätať si užívateľa a usporiadať obsah stránok podľa jeho preferovaných záujmov, čo vedie k uľahčeniu prehliadaní stránok užívateľom).

Tieto stránky používajú ako dočasné súbory cookies, ktoré sú uložené v zariadení užívateľa jen po dobu trvania relácie, tak trvalé súbory cookies, ktoré zostávajú uložené v zariadení užívateľa v závislosti na nastavenej dobe existencie konkrétneho súboru cookies.

Cookies použité na stránkach

Universal Analytics – analytické účely

Universal Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý pomáha majiteľom webových stránok a aplikácií porozumieť, akým spôsobom návštevníci stránky a aplikácie využívajú. Môže používať sadu súborov cookies ku zhromažďovaniu informácií a vytváranie prehľadov o používaní webových stránok bez toho, aby sa spoločnosť Google dozvedela akékoľvek osobné identifikačné údaje jednotlivých návštevníkov.

Okrem vytvárania prehľadov o štatistike využitia webových stránok je možné Universal Analytics spoločne s niektorým zo súborov cookies použiť k zobrazeniu relevantnejších reklám v službách Google (napr. Vyhľadávanie Google) a na webe.

Ďalšie informácie o súboroch cookies služby Analytics a ochrane osobných údajov.

Nastavenie (odstránenie) cookies

Cookies sú vo väčšine prehliadačov v predvolenom nastavení povolené. Pokiaľ nechce užívateľ cookies používať alebo pokiaľ chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vykonať potrebné nastavenie vo svojom internetovom prehliadači. Viac informácií o tom, ako zapnúť a vypnúť súbory cookies a ako ich odstrániť, nájdete v pomocníkovi vo vašom prehliadači.

Nastavenie zákazu použitia cookies môže znamenať obmedzenie alebo nefunkčnosť niektorých funkcionalít týchto stránok.

Odkazy na iné stránky

Na stránkach www.apollostore.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Pokiaľ Užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.

Zmeny v politike ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných údajov, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na týchto stránkach.

Správanie sa Užívateľov

Pri používaní týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať k prenášaniu škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je rovnako povinný ctiť autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania týchto stránok, sú úplne na Užívateľovi a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prejednávané miestne príslušným súdom v Slovenskej republike a v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Ustanovenie týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné, budú považované za oddeliteľnú od zostávajúcich dohôd a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Prehlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok prehlasuje, že tieto stránky sa snaží
o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých užívateľov internetu.

Obsahová stránka prezentácie je vytvorená HTML 5, vizuálna stránka prezentácie potom s využitím CSS3.

Pri tvorbe týchto webových stránok bolo prihliadané na metodický pokyn MVČR vyhlášky č. 64/2008 Zb. (vyhláška o prístupnosti), k hlavným normám WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, zo dňa 11. 12. 2008), s dôrazom na splnenie pravidiel úrovne A, a k metodickým pokynom projektu „Blind Friendly Web 2.3“ Zjednotenej organizácie nevidomých a slabozrakých ČR (zo dňa 31. 3. 2005).

Doporučené rozšírenie prehliadača

Vo formáte PDF ponúkame niektoré dokumenty a doplňujúce informácie, ktoré sú príliš rozsiahle a je vhodné ich stiahnutie. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je zadarmo ku stiahnutiu na stránkach spoločnosti Adobe Systems, Inc.

Časť dokumentov je zverejnená v niektorom z formátov aplikácií Microsoft Office. Pre všetky tieto formáty je na stránkach spoločnosti Microsoft k dispozícii prehliadač, ktorý si môžete zadarmo siahnuť a nainštalovať na Váš počítač; prípadne si môžete zadarmo stiahnuť kancelársky balík Open Office.